Organisatie

Per club kan van ieder beroep slechts een beperkt aantal vertegenwoordigers lid zijn.Een lid wordt door minstens twee clubleden als nieuw lid wordt voorgedragen.

Hun fortuin en politieke of filosofische overtuiging spelen geen rol. De leden moeten van onbesproken gedrag zijn, goed aangeschreven staan in hun beroep, zin voor verantwoordelijkheid hebben en sociaal zijn. In feit moet een club een staalkaart zijn van wat economisch en sociaal leeft in de stad en de streek.

Indien een lid niet aan deze eisen voldoet, dan ondermijnt het immers zowel de werking van de eigen club als van de gehele Rotarybeweging. Een correct Rotariër mag niets doen wat onwaarachtig is of onbillijk, wat het vertrouwen of de vriendschap verstoort en wat onterecht een ander benadeelt.

Rotary International bundelt, organiseert en begeleidt de beroepsbeleving, de dienstvaardigheid, de relaties en de contacten van haar leden tot een kracht die de wereld - op alle niveaus - wil helpen verlossen van ziekten, armoede en onderontwikkeling, omdat daar de enige weg ligt naar de vrede toe.

Rotaryclubs komen wekelijks bijeen ter ondersteuning van de vriendschap en om rondom de doelstellingen van Rotary met elkaar te overleggen.

Iedere club kiest haar eigen bestuur en heeft, conform de statuten en reglementen van Rotary, een belangrijke mate van autonomie. De club bepaalt zelf haar acties.

Momenteel moedigt RI de clubs wel aan, zich in te zetten tegen ondervoeding, milieubezoedeling, analfabetisme, druggebruik en ouderenverwaarlozing.

De hoofdzetel van Rotary International is momenteel gevestigd in Evanston (nabij Chicago, Illinois, USA).

RI wordt geleid door een Centrale Raad met een Algemene Internationale voorzitter, een Rotariër, die verkozen wordt voor de periode van één jaar.

De clubs zijn gegroepeerd in Rotarydistricten, elk geleid door een gouverneur.

Het gebied dat België en het Groot-Hertogdom Luxemburg omvat, heeft drie districten en telt actueel meer dan 10.000 leden in 240 clubs. De nummers van die districten zijn: 1620, 1630 en 2170.

Torhout-Houtland ligt in het district 1620.De eerste belgisch-luxemburgse club was deze van Oostende, die gesticht werd in 1923.