Rotary Foundation

De Rotary Foundation heeft tot doel de inspanningen van Rotary International binnen de algemene doelstellingen van de beweging (verstandhouding en vrede in de wereld) te ondersteunen door het uitwerken en uitvoeren van humanitaire en educatieve programma's en door internationale uitwisselingen. Deze stichting wordt in hoofdzaak gefinancierd door vrijwillige bijdragen, al dan niet afkomstig van Rotariërs. Deze bijdragen spijzen drie afzonderlijke fondsen:

Het Programmafonds (Annual Programs Fund) is van fundamenteel belang voor de Foundation, aangezien het haar regelmatige en voorzienbare inkomsten garandeert. Het verzamelt alle jaarlijkse bijdragen voor de financiering van de studiebeurzen en de toelagen die door de Foundation worden toegekend. Deze bijdragen worden gedurende ongeveer drie jaar geïnvesteerd. De opbrengst hiervan dient om de programma's, de ontwikkelingsfondsen en de administratieve kosten van de Foundation te betalen. Sedert 1991-92 werd, om de actie van de Rotary Foundation aan te wakkeren, het Programmafonds opgedeeld om de inzet van districten en clubs wat breder te verdelen. Dit noemt men het SHARE-systeem. Dit systeem stoelt op een financieringscyclus van drie jaar, wat betekent dat de bijdragen van het Rotaryjaar 2004-2005 ter beschikking zullen komen in 2007-2008 en wel volgens het volgende verdeelschema:

50% van de jaarlijkse giften gaan naar programma's uitgewerkt en beslist door de districten, via de Specifieke Districtsfondsen (DDF = District Designated Funds)

50% van de jaarlijkse giften gaan naar het Wereldfonds ten bate van de humanitaire en educatieve programma's die worden opgezet door de "Trustees" van de Foundation en voor de gedeeltelijke financiering van het GSE-programma (uitwisseling van studiegroepen) (= Group Study Exchange).

Het Bestendig Fonds (= Permanent Fund), in feite een dotatie die "ad aeternam" wordt geïnvesteerd, en waarvan enkel de interesten worden gebruikt. Doel ervan is een minimumdeelname te garanderen aan de programma's, nieuwe programma's uit te werken en bestaande te verbeteren.

Het PolioPlus-Fonds, recentelijk PolioPlus Partners, speciaal opgezet om het programma voor uitroeiing van kinderverlamming mogelijk te maken, resp. af te werken.

De Rotary Stichting van Rotary International is een non-profitorganisatie die jaarlijks giften ontvangt tot meer dan 120 miljoen US$ en zo'n 130 miljoen US$ toekent aan educatieve, humanitaire en culturele initiatieven van clubs en districten.

Iedere ontvangen dollar draagt volledig bij tot de humanitaire en educatieve programma's waarvoor de rotariërs zich wereldwijd inzetten. De clubs en districten kunnen bij de Rotary Stichting toelagen aanvragen voor de financiering van hun projecten.   Educatieve en culturele programma's

De educatieve programma's willen de internationale verstandhouding promoten door mensen uit verschillende landen en culturen met elkaar in contact te brengen. De rotariërs kunnen aan deze programma's deelnemen door onderdak te bieden aan een beursstudent, een GSE-team te begeleiden, enz. Volgende programma's vallen te onderscheiden:

 

De studiebeurzen

De uitwisseling van studiegroepen (GSE)

De toelagen voor universiteitsprofessoren

De beurzen voor internationale studies voor de vrede en het oplossen van conflicten

Humanitaire programma's

 

Via de humanitaire programma's kunnen de rotariërs internationale acties steunen, bijvoorbeeld de bouw van woningen, sanitaire installaties of waterputten, medische zorg, alfabetiseringscursussen en andere essentiële zaken voor mensen in nood. Het succes van deze acties houdt gelijke tred met de door de rotariërs geleverde inzet. Men kan de humanitaire programma's als volgt onderverdelen:

-Matching Grants

-De vereenvoudigde District-toelagen

-De 3-H toelagen (Health - Hunger - Humanity)

Voor meer informatie: http://www.rotary.belux.org/nl/programmas/index.shtml#rf